Vad är riksintresse?

 

Riksintressena är viktiga instrument för avvägningar i samhällsplanering. Riksintressen utpekas inom en rad olika områden, både för bevarande- och nyttjandeintressen.

Naturvårdsverket anger vilka områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse för naturvård och friluftsliv, och är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser.

Riksintressen för kulturmiljövården har angetts av Riksantikvarieämbetet. Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en region, riket eller internationellt sett. I Sverige finns 1700 riksintressen för kulturmiljövård, med syfte att spegla vår kulturs framväxt och variationsrikedom.

Områden som är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön (3 kap. 6 § Miljöbalken).

Det är kommunerna som i sin planering ska se till att riksintressena tas till vara genom att tillgodose dessa i sina översiktsplaner. Länsstyrelsen har tillsynen över att det sker. Om ett riksintresse inte bli tillgodosett i en detaljplan har länsstyrelsen skyldighet att pröva kommunens antagandebeslut.

Barn09 RF