Arkeologiska utgrävningar

 

I samband med anläggningsarbeten utförs ofta arkeologiska utgrävningar i Sigtuna kommun. De flesta är små och obemärkta, men ibland sker också större undersökningar. Utgrävningarna är viktiga för vår kunskap om hur människor levde under forntiden, och de kompletterar våra historiekunskaper. Allt som skett länge tillbaks finns ju inte nedskrivet.

Den senaste större undersökningen i staden gjordes våren 2014, vid platsen där bensinmacken ”Götes mack” låg fram till för några år sedan, strax öster om busstationen.

Inom Sigtuna stad har museet fram till nyligen skött utgrävningarna, medan undersökningar i den övriga kommunen utförts av externa offentliga och privata aktörer. Det senare gäller idag även Sigtuna stad, då museets egen grävverksamhet är inaktiv. Museets resurser koncentreras istället till förmedling och till vård av samlingarna.

Det är Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och bostadsstöd som har tillsynsansvaret för all arkeologisk verksamhet och det är också hos Länsstyrelsen som fastighetsägare söker tillstånd inför markarbeten inom fastigheter som omfattas av skydd enligt kulturminneslagen. Sigtuna innerstad tillhör fornlämningen RAÄ 195:1 och omfattas av ett sådant skydd.
Om du vill veta vad som är aktuellt för din ort eller din tomt kan du själv söka information på Fornsök: http://www.fmis.raa.se/ och på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm

föremål 12